Personvern Statsbygg

Oppdatert mai 2024

Formålet med behandlingen av opplysningene

Formålet med behandling av personopplysninger i HMSREG er å oppfylle de rettigheter og plikter den behandlingsansvarlige har på bygge- eller anleggsplasser, herunder:  

 • Oppfylle de rettigheter og plikter Statsbygg har i henhold til Byggherreforskriften §15.​    
 • Oppfylle krav i lov og forskrift, herunder arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, byggherreforskriften, forskrift om HMS-kort, forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, forskrift om lønns- o garbeidsvilkår i offentlige kontrakter og forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.  
 • Følge opp Statsbyggs seriøsitetsbestemmelser, herunder blant annet krav til 40% faglærte, StartBANK, med mer. 
 • Begrense arbeidslivskriminalitet gjennom å systematisere kontroll og analyse av leverandører og deres mannskap på alle bygg og anlegg hvor denbehandlingsansvarlige har virksomhet.   

Dersom ditt mobilnummer er registrert i HMSREG vil du få tilgang til informasjon lagret om deg via mobilappen HMSREG. Mobilappen lastes ned gratis fra Google Play eller App Store.

Behandlingsansvarlig er Statsbygg.

Opplysningskategorier som behandles

Opplysningskategoriene er forklart nærmere under, og gjelder generell kontakt- og bruksinformasjon, samt statistikk om tjenesten.

Følgende opplysninger samles inn i forbindelse med brukerkontoer i HMSREG:

 • Navn
 • Mobilnummer
 • E-post adresse
   

Følgende opplysninger samles inn i forbindelse med registrering av HMS-kort på mannskapsliste, ved inn- og ut registrering på arbeidsplass eller ved å benytte app fra tjenesten HMSREG:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Arbeidsgiver
 • Arbeidsgivers organisasjonsnummer
 • HMS-kort nummer
 • Lokasjon – stedet arbeidet utføres
 • Passeringsdata / inn- og ut registrering

Ved oppdatering av mannskapslister pr oppdrag kan arbeidsgiver knytte følgende informasjon til den enkelte arbeidstaker: kategori (faglært, ufaglært, lærling, administrativ), mobilnummer, hovedspråk, faggruppe, år i faget, nasjonalitet, kompetanse og om personen er verneombud. Disse opplysningene benyttes av oppdragsgiver og leverandør for å sikre etterlevelse av kravene til leveransen, eksempelvis at forutsetninger for kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko, og at andelen faglærte og lærlinger følges opp.

Bruk av fødselsdato fra oversiktslistene

HMSREG kan registrere og oppbevare brukerens fødselsdato i forbindelse med etablering av oversiktslister. Fødselsdato behandles utelukkende for identifisering.

Fødselsdato vil ikke videreformidles, utleveres eller anvendes til andre formål enn de HMSREG er ment for. Statsbygg forbeholder seg retten til å videreformidle fødselsdato til Skatteetaten og NAV for kontroll opp mot Aa-registeret ved behov.

Innsamling av personnummer for personer med prokura

Som vedlegg, til fullmakt om utlevering av opplysninger om skatt og avgift, samles det inn kopi av godkjent ID for den som har prokura. Godkjent ID inneholder personnummer, men personnummeret kan sladdes før opplasting av godkjent ID .Etter at fullmakt og ID er verifisert og sendt til Skatteetaten vil filen med ID bli låst og den er ikke lenger mulig å åpne. Fullmakten vil bli arkivert i henhold til arkivloven, se kapitel "Rett til innsyn, retting og sletting".

Opplysningskategorier som behandles i seriøsitetskontroll (lønns- og arbeidsvilkår)

Ved oppdrag der Statsbygg er oppdragsgiver/byggherre vil det bli gjennomført stikkprøvekontroller av lønns- og arbeidsvilkår. Opplysningskategoriene er forklart nærmere under, og gjelder opplysninger om personer, samt statistikk på virksomhetsnivå.

Kontakt-og bruksinformasjon i modul for seriøsitetskontroll

Følgendeopplysninger kan samles inn i forbindelse med kontroll:

 •  Navn
 •  Fødsels- og personnummer
 •  Adresse
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Lønn, lønnstillegg, turnustillegg, ulempetillegg,utgifter til reise, -arbeidstøy, kost og losji ell. ansatte hos entreprenører,underleverandører og innleide
 • Minst alle opplysninger som kommer frem av fagbrev,avtale om gjennomsnittsberegning, arbeidsavtale, lønnsslipper med dokumentasjonog timelister
 • fagforeningstrekk

 Utlevering til tredjepart

Statsbygg har inngått en samarbeidsavtale med Skatteetaten om forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet. For å oppfylle avtalen må Statsbygg innhente kopi av gyldig ID på den somh ar prokura i virksomheten og sende oversiktslister i utvalgte prosjekter og kontrakter. Fullmakt og kopi av ID hentes ut fra HMSREG og sendes tilSkatteetaten.

Oversiktslister sendes også til Arbeidstilsynet, arbeidsgiver, verneombud og skattemyndigheten på forespørsel. ​

Statsbygg er underlagt Offentleglova, og kan være pliktig til å utlevere informasjon hvis vi får en innsynsbegjæring. Statsbygg vil gjøre en konkret vurdering av innsynsbegjæringen i hvert enkelttilfelle. Personopplysninger vil imidlertid ikke bli utlevert til tredjepar tfor kommersiell bruk.

I byggeprosjekter som gjennomføres på fengselseiendommer vil personer fra Kriminalomsorgen kunne få innvilget tilgang til HMSREG.

Rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Alle opplysninger som er hentet fra brukerens passeringer og informasjon på mannskapslistene, vil være tilgjengelige for brukeren via nettsiden www.HMSREG.no. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres iHMSREG.

Personopplysningene oppbevares i HMSREG minst 6 måneder etter avsluttet oppdrag. Etter dette anonymiseres persondata og oppbevares til bruk i statistiske analyser.

Virksomheten som laster opp dokumentasjonen om personer i HMSREGs seriøsitetskontroll-modul, er ansvarlig for å informere disse personene om atd e kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

 Statsbygg er et offentlig organ som er underlagt Arkivloven, § 5.Arkivloven regulerer og stiller krav til offentlige organers arkivering og lagring av dokumenter, § 6. Statsbyggs arkiveringsplikt vil derfor gå foran sletteplikten i personopplysningsloven/personvernforordningen. Statsbygg ha rimidlertid strenge krav til hvem som har tilgang til de arkiverte dokumentene(tilgangskontroll). For avklaring av hvilke plikter arkivloven pålegge roffentlige arbeidsgivere og oppdragsgivere kan Riksarkivaren eller Statsbygg kontaktes.

Informasjonssikkerhet

HMSREG har for seriøsitetskontroll-modulen (lønns- og arbeidsvilkår) implementert følgende sikkerhetstiltak i løsningen (ikke uttømmende):

Tilganger som gir innsyn i dokumentasjon for personell, blir gitt per kontroll.

Driftsforvalter og systemforvaltere har ikke tilgang til kontrollene gjennom sin rolle.

Personvern i mobil-appen fra HMSREG

Appen HMSREG benyttes til registrering på lokasjoner uten faste registreringssystemer. Appen lagrer brukerens HMS-kortnummer og mobilnummer som brukeren er registrert med i HMSREG, inntil brukeren velger å logge ut.

Appen henter aktuelle oppdrag basert på brukerens kobling til oppdragsgiver/arbeidsgiver. Appen benytter GPS-funksjonen for å identifisere aktuelle oppdrag i nærheten, men sporer ikke telefonens bevegelser utover dette.

Appen sender informasjon til HMSREG der informasjonen lagres i inntil 6 måneder etter prosjektets/rammeavtalens avslutning. Personopplysningene slettes 6 måneder etter avsluttet prosjekt/rammeavtale,men passeringsdata anonymiseres og oppbevares til bruk i statistiske analyser.

Brukeren kan selv velge å deaktivere appen dersom han/hun ikkeer på oppdrag for Statsbygg.

HMSREG samler ikke inn brukerdata fra andre apper hos iOS ellerAndroid. Appen aksesserer derfor ingen data på brukerens enhet utover det som ligger i appen og som hentes via HMSREG sin tjeneste.

Personvernombud

Ta kontakt med vårt personvernombud dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi vil besvare din henvendelse innen 30 dager.

Personvernombud hos Statsbygg
personvern@statsbygg.no
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.